Pravila in pogoji za sodelovanje v nagradni igri #mojBosch Influencer 2019 (v nadaljevanju »Pravila«):

Splošne določbe:
Organizator Big Bang, d.o.o. Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana, matična številka 5464943, D.Š. SI18224326, ki ga zastopa direktor Uroš Mesojedec (v nadaljevanju Big Bang, oziroma organizator) prireja nagradno igro #mojBosch Influencer 2019 v reklamne namene na spletnem mestu www.mojBosch.si z znanimi dobitki (v nadaljevanju nagradna igra). Vsi udeleženci, ki v skladu s temi pravili oddajo prijavo za nagradno igro sprejemajo ta pravila, so z njimi seznanjeni in se z njimi v celoti strinjajo.

Za organizatorja se za potrebe izvedbe nagradne igre ter vsa razmerja, ki bi izhajala iz ali v zvezi s to nagradno igro, šteje tudi oseba, ki jo organizator pooblasti, da v njegovem imenu in za njegov račun izvede to nagradno igro.

Ta pravila veljajo za vse sodelujoče v tej nagradni igri, kot tudi za posameznike, ki samostojno ali v zvezi s to nagradno igro v svojih objavah uporabijo #mojBosch.

Vse odločitve organizatorja v okviru ali v zvezi s to nagradno igro in z njo povezanimi pravili so dokončne in veljajo za vse sodelujoče ter zoper njih ni mogoča pritožba, razen, v kolikor je v teh pravilih ali v Sporazumu o sodelovanju izrecno določeno drugače, ali v kolikor drugače izhaja iz veljavne zakonodaje.

Namen nagradne igre:
Namen nagradne igre je promocija blagovne znamke Bosch in aktivacija strank Big Bang na način in pod pogoji, kot so določeni zlasti, a ne izključno, s temi pravili in s Sporazumom o sodelovanju, ki ga bosta sklenila influencer in organizator.

Oglaševanje in udeležba v nagradni igri potekata v skladu s predpisi o oglaševanju izdelkov blagovne znamke Bosch, ki jih zastopa organizator nagradne igre.

Sodelovanje v nagradni igri:
Nagradna igra poteka prek spletne strani www.mojBosch.si, na Instagramu (profil Big Bang, profili sodelujočih influencerjev), Facebooku (profil Big Bang, Bosch in profili sodelujočih influencerjev) in v trgovinah Big Bang po Sloveniji.

V nagradni igri lahko sodelujejo poslovno popolnoma sposobne osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki se na zgoraj opisan način strinjajo s temi pravili in pogoji in oddajo obrazec za prijavo preko spletne strani www.mojBosch.si. S pravilno prijavo za sodelovanje v tej nagradni igri sodelujoči poda soglasje k tem pravilom in seznanjenost z njihovo vsebino, obenem pa tudi privolitev za obdelavo njegovih osebnih podatkov z namenom, v obsegu in trajanju, kot je določeno v teh pravilih in v Politiki zasebnosti organizatorja.

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Vsak udeleženec lahko sodeluje v nagradni igri le v svojem imenu in za svoj račun, s svojim profilom ter s svojimi osebnimi podatki.

V nagradni igri ne morejo sodelovati organizatorji, to so osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri pripravi ali izvedbi nagradne igre, ki so zaposlene pri organizatorju, so član uprave ali nadzornega sveta organizatorja.

Sodelujoči v nagradni igri morajo izpolnjevati pogoje iz tega člena v obdobju od pričetka sodelovanja v nagradni igri do zaključka nagradne igre.

V nagradni igri za glavne nagrade

1. nagrada: Pečica Bosch HBG5780S0, kuhinjska plošča Bosch PXE645FC1E, robot Optimum MUM9AX5S00
2. nagrada: Multipraktik Bosch MC812M865
3. nagrada: Palični mešalnik Bosch MSM67160, ročni mešalnik Bosch MFQ4780

sodelujejo osebe, ki jih Organizator po lastni presoji izmed prijavljenih izbere za sodelovanje na socialnih omrežjih Instagram in Facebook za #mojBosch influencerje 2019, in ki se strinjajo s temi pogoji nagradne igre, jih sprejmejo in v celoti in pravilno izpolnijo svoje obveznosti do Organizatorja. Glavne nagrade bo Organizator podelil prvim trem najuspešnejšim Influencerjem, ki so izmed vseh sodelujočih Influencerjev dosegli najboljšo interakcijo s svojimi sledilci in največjo rast med sodelujočimi Influencerji, torej se določijo na podlagi indeksa rasti in dosega publike na socialnih omrežjih.

V vsakem posameznem kvartalu bo Organizator nagradil 3 sodelujoče Influencerje tega obdobja. V nagradni igri za kvartalne nagrade:

Bosch robotski mešalnik MUM54Y00
Bosch robotski mešalnik MUM54D00
Bosch robotski mešalnik MUM54P00
Bosch robotski mešalnik MUM54I00
Bosch palični mešalnik MSM2410YW
Bosch ročni mešalnik MFQ2210YS
Bosch palični mešalnik MSM2410DW
Bosch ročni mešalnik MFQ2210DS
Bosch palični mešalnik MSM2410PW
Bosch ročni mešalnik MFQ2210PS
Bosch palični mešalnik MSM66110I
Bosch ročni mešalnik MFQ36300I

sodelujejo Influencerji, ki z Organizatorjem sodelujejo v določenem kvartalu, ki se strinjajo s temi pogoji nagradne igre in v celoti in pravilno izpolnijo svoje obveznosti do Organizatorja. Nagrade se podeli na podlagi žreba. Žreb ne bo javen. Opravljen bo po načelu naključne računalniške izbire s seznama sodelujočih v nagradni igri za kvartalne nagrade, ki bodo izpolnjevali vse pogoje za sodelovanje.

V nagradni igri za mesečne nagrade:

Bosch robotski mešalnik MUM54Y00
Bosch robotski mešalnik MUM54D00
Bosch robotski mešalnik MUM54P00
Bosch robotski mešalnik MUM54I00
Bosch palični mešalnik MSM2410YW
Bosch ročni mešalnik MFQ2210YS
Bosch palični mešalnik MSM2410DW
Bosch ročni mešalnik MFQ2210DS
Bosch palični mešalnik MSM2410PW
Bosch ročni mešalnik MFQ2210PS
Bosch palični mešalnik MSM66110I
Bosch ročni mešalnik MFQ36300I

sodelujejo osebe, ki so popolnoma poslovno sposobne, državljani Republike Slovenije, starejši od 18 let, ki so izpolnili pogoje za sodelovanje v nagradni igri in se strinjajo s pogoji za sodelovanje. Več je definirano v Pogojih in pravilih te nagradne igre.

Udeleženci nagradne igre sami krijejo stroške sodelovanja v nagradni igri (kot so npr. stroški, ki nastanejo z uporabo dostopa do svetovnega spleta, stroški prenosa podatkov, stroški oblikovanja oziroma ustvarjanja vsebin ipd).

Z oddajo prijavnega obrazca na spletni strani www.mojBosch.si se prijavljeni strinjajo da Organizator za izvedbo te nagradne igre obdeluje naslednje osebne podatke:

 • ime in priimek
 • starost
 • kraj bivanja
 • email
 • povezava in dostop na Instagram profil
 • povezava in dostop na Facebook profil
 • vsebin, objavljenih na Facebook in Instagram profilu, objavljenih v okviru sodelovanja v tej nagradni igri in za namene te nagradne igre

Organizator bo osebne podatke sodelujočih, ki so jih ti posredovali v okviru nagradne igre, uporabil za namen izvedbe nagradne igre ter za druge namene, v kolikor bo sodelujoči za takšne druge namene obdelave podal pisno soglasje. Osebni podatki ne bodo posredovani tretjim osebam. Podrobneje so pravice in obveznosti organizatorja in sodelujočih v nagradni igri glede obdelave osebnih podatkov, določene v nadaljevanju teh pravil ter v Politiki zasebnosti, ki je objavljena na spletni strani Politiki zasebnosti in dosegljiva na sedežu organizatorja.

Trajanje nagradne igre in podrobnejši podatki o posameznih žrebanjih nagradne igre:
Nagradna igra bo potekala od 1. 3. 2019 do predvidoma 31. 12. 2019. Evidenca z osebnimi podatki, zbranimi v okviru ali v zvezi s to nagradno igro ter zapisnik o poteku nagradne igre se hrani na sedežu organizatorja nagradne igre v skladu s temi pravili.

Nagrade, žrebanje nagrad in obveščanje nagrajencev:
Nagrade in datum žrebanja so navedeni na spletni strani www.mojBosch.si, Facebook profilu Big Bang in Instagram profilu Big Bang.

Organizator bo do začetka te nagradne igre imenoval tričlansko komisijo (v nadaljevanju: komisija), ki bo:

 • nadzirala potek nagradne igre in spoštovanje teh pravil;
 • po končanem posameznem žrebanju, sestavila zapisnik in ga hranila hranila v skladu s temi pravili, kot so določena zlasti v poglavju »Dokumentacija«;
 • v skladu s temi pravili, ukrepala v primeru suma kršitev.

Odločitve komisije so dokončne.

OBVEŠČANJE NAGRAJENCEV:
Organizator bo skladno s temi pravili najkasneje v dveh (2) delovnih dneh po žrebanju objavil izžrebance na spletni strani www.mojBosch.si. Organizator bo nagrajence o žrebanju poskušal obvestiti tudi preko elektronske pošte.

V roku (treh) 3 dni od dne, ko je bilo obvestilo iz prvega odstavka tega člena poslano, morajo izžrebanci organizatorju posredovati naslednje podatke:

 • naslov stalnega ali začasnega prebivališča, kamor naj se mu pošlje nagrada
 • davčno številko.

Nerezidenti, ki imajo slovensko davčno številko, morajo predložiti osebni dokument, iz katerega se lahko razberejo identifikacijski podatki (ime in priimek, naslov, kraj prebivanja, država prebivanja, država davčnega rezidentstva, številka osebnega dokumenta, identifikacijska številka za davčne namene dodeljena v državi rezidentstva) ter svojo slovensko davčno številko (35. člen ZDavP-2).

V kolikor izžrebanci ne posredujejo zahtevanih osebnih podatkov, se šteje, da so nagrado zavrnili.

Nagradni sklad
Nagrad ni mogoče zamenjati, niti zahtevati njihove denarne protivrednosti, ali jo zamenjati za drugo nagrado. Navedena vrednost nagrad predstavlja tržno vrednost na dan sprejema teh pravil. Morebitna kasnejša sprememba tržne vrednosti ne vpliva na vrednost nagrad. Prenos nagrad na tretje osebe ni mogoč.

Nagrajenci kvartalnih nagrad se določijo z žrebom. Žreb izvede komisija organizatorja. O vsakem žrebanju komisija sestavi zapisnik.

Nagrajenci glavnih nagrad se določijo na podlagi indeksa rasti in dosega publike na socialnih omrežjih.

Seznam nagrajencev in zapisnik (vključno z zapisniki posameznih žrebanj) nagradne igre hrani organizator nagradne igre skladno z določili teh pravil.

Organizator ne odgovarja za morebitne izgubljene ali poškodovane pošiljke. Šteje se, da je nagrada izročena nagrajencu, ko jo organizator s priporočeno pošiljko ali na drug primerno skrben način odpošlje na naslov, ki ga je navedel nagrajenec, organizator pa ne odgovarja za njeno dejansko dostavo. V primeru, da nagrajencu ni mogoče vročiti nagrade oz. je ta vrnjena organizatorju, se šteje, da je nagrajenec zavrnil nagrado, le-ta pa ostane ne podeljena.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če:

 • nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade
 • se pojavi dvom o istovetnosti podatkov
 • se ugotovi, da je sodelujoči kršil pravila in pogoje nagradne igre
 • v drugih primerih, ko podelitev nagrad ne bi bila možna ali zakonita.

Kršitev pravil:
V kolikor se pred žrebanjem izkaže, da določena oseba skuša doseči ali doseže sodelovanje v nagradni igri ali podelitev nagrade s kršitvijo teh pravil ali zakonodaje, ji organizator lahko prepreči sodelovanje v nagradni igri.

V kolikor se kršitve iz prejšnjega odstavka tega člena izkažejo po izvedenem žrebanju, organizator kršitelju ni dolžan podeliti nagrade.

V kolikor je nagrada že podeljena, pa se izkaže, da je izžrebanec ali nagrajenec prišel do nagrade s kršitvami iz prvega odstavka tega člena, sme orgnizator zahtevati takojšno vrnitev nagrade ter povrnitev nastale škode.

V primeru kršitev ali domnevnih kršitev teh pogojev, je vsak sodelujoči Organizatorju in/ali tretjim odgovoren za vso nastalo škodo, Organizator pa si v tem primeru pridržuje pravico, da brez kakršnihkoli obveznosti sodelujočemu ne dovoli in/ali ga kadarkoli med trajanjem nagradnih iger izključi iz nadaljevanja nagradnih iger. Ta določba velja tudi po preteku nagradne igre.

Za vse morebitne zahtevke tretjih oseb v zvezi s prenosom pravic, vsak sodelujoči s prijavo v nagradno igro Organizatorju jamči, da bo prevzel odgovornost iz tega naslova.

Vsak sodelujoči v nagradni igri samostojno kazensko in civilno odgovarja za vse posledice, ki bi nastale zaradi ali v zvezi z njegovim kršenjem teh pravil ali pravil Facebooka in Instagrama, in ki bi doletele tega sodelujočega, organizatorja ali tretje osebe. Kot kršitev navedenih pravil se šteje tako aktivna kršitev posameznih pravil kot tudi opustitev dolžnega ravnanja.

Izbira in obveznosti izbranih #mojBosch influencerjev:
Obveznosti #mojBosch influencerjev (v nadaljevanju influencerjev) so določene s strani organizatorja nagradne igre in so sledeče:

Influencer v uporabo za dva meseca prejme Bosch mali kuhinjski apart in ga uporablja za pripravo hrane. Pri tem ustvari vsebine za socialne medije in objavi minimalno dve objavi na teden, lahko tudi več. Po preteku sodelovanja očiščeno in nepoškodovano napravo vrne Organizatorju v skladu z dogovorom.

Influencer je sam kazensko in civilno odgovoren za primernost (vključno z njihovo skladnostjo s temi pravili in s sporazumom o sodelovanju) in zakonitost vsebin, ki jih ustvari in objavi v okviru ali v zvezi s sodelovanjem v tej nagradni igri. Zlasti, a ne izključno, je odgovoren za dosledno spoštovanje pravic intelektualne lastnine organizatorja, drugih sodelujočih in tretjih oseb.

Izrecno prepovedana je vsaka oblika sovražnega govora ali kakršnekoli izjave, navajanja ali prikazi, ki bi kakorkoli škodovala imenu, ugledu ali dobremu imenu (goodwill) organizatorja, blagovne znamke Bosch, kateremukoli sodelujočemu ali tretji osebi. Posameznik je sam odgovoren za vse posledice, ki bi zaradi ali v zvezi s takšnim njegovim ravnanjem ali opustitvijo, nastale komurkoli.

Če bo ustvarjena in objavljena vsebina po organizatorjevi svobodni presoji iz kakršnegakoli razloga neprimerna, v neskladju s temi pravili ali sporazumom o sodelovanju, ali če bi iz vsebine izhajalo kakršnokoli spodbujanje k narodni, rasni, verski ali drugi neenakopravnosti ter razpihovanje narodnega, rasnega, verskega ali drugega sovraštva in nestrpnosti, bo organizator od posameznika zahteval, da to vsebino izbiriše oziroma mu v zvezi z njo prepovedal uporabo #mojBosch ter ga izključil iz nadaljnjega sodelovanja v tej nagradni igri.

Ostale obveznosti in načini sodelovanja z influencerji so definirani v Sporazumu o sodelovanju med organizatorjem in influencerjem.

Prijave za influencerje:

 • Influencer se lahko prijavi za sodelovanje v nagradni igri predvidoma do 31. 3. 2019, pri čemer si organizator pridržuje pravico, da po lastni presoji podaljša rok za prijavo, o čemer bo zainteresirane posameznike obvestil na spletni strani www.mojBosch.si.
 • Prijavi se z oddajo v celoti in pravilno izpolnjenega obrazca na spletni strani www.mojBosch.si (za pravilnost posredovanih podatkov kazensko in civilno odgovarja prijavitelj),
 • Organizator nagradne igre bo izmed prejetih prijav po lastni presoji izbral posameznike za sodelovanje z organizatorjem kot mojBosch influencer 2019 ter izbrane influencerje o izbiri obvestil po mailu, ti pa so dolžni potrditi svoje sodelovanje v roku 5 delovnih dni,
 • Po potrditvi sodelovanja je influencer dolžan izpolniti vnaprej znane dolžnosti, ki so določene v sporazumu o sodelovanju med posameznim influencerjem in organizatorjem, s tem pa obenem sodeluje tudi v nagradnih igrah za glavne in kvartalne nagrade, skladno s temi pravili in pogoji.
 • Facebook in/ali Instagram profili Influencerjev ter objave #mojBosch Influencerjev ter vseh, ki bodo svoje objave označili #mojBosch bodo javno objavljene na družbenih profilih Organizatorja in blagovne znamke Bosch ter na spletni strani www.mojBosch.si. S tem, ko posameznik svojo objavo označi z #mojBosch, izrecno soglaša, da lahko Organizator in Bosch posameznikovo objavo uporabljata v svojih objavah in na spletni strani www.mojBosch.si.

Organizator bo sporazume o sodelovanju sklenil s skupno 200 influencerji in sicer:

 • s 50 influencerji za 1. kvartal, ki bo trajal aprila in maja 2019
 • s 50 influerncerji za 2. kvartal, ki bo trajal junija in julija 2019
 • s 50 influencerji za 3. kvartal, ki bo trajal avgusta in septembra 2019
 • s 50 influencerji za 4. kvartal, ki bo trajal oktobra in novembra 2019.

Odgovornosti organizatorja:
V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem bo sodelujoče v nagradni igri obvestil preko spletne strani www.mojBosch.si, v kolikor pa to ne bo mogoče pa preko medijev. V takšnem primeru organizator ne odgovarja za morebitno nastalo škodo na strani udeležencev. Zlasti, a ne izključno, organizator ne odgovarja za izvedbo nagradne igre, podelitev nagrade in škodo:

 • če izvajanje nagradne igre prepovejo ali preprečijo državni organi ali nosilci javnih pooblastil,
 • če izvedbo nagradne igre preprečijo ponudniki drugih storitev informacijske tehnologije, ki predstavljajo tehnični predpogoj za izvedbo te nagradne igre in/ali drugi ponudniki, od katerih je odvisna izvedba te nagradne igre,
 • če je neizvedba nagradne igre (za posameznika ali za vse) posledica kršitve teh pravil,
 • v drugih primerih višje sile, ki onemogočijo izvedbo te nagradne igre.

V primeru bistveno spremenjenih okoliščin, zaradi katerih ni mogoče podeliti nagrad, kot so opredejene v teh pravilih, lahko organizator nagrado (posamezno ali vse) nadomesti z drugo, enakovredno nagrado. Sodelujoči v nagradni igri v primeru bistveno spremenjenih okoliščin po tem členu ne morejo zahtevati podelitve prvotno določene nagrade ali odškodnine.

V primeru drugih bistveno spremenjenih okoliščin tehnične, komercialne narave, ki niso zajete s prvim odstavkom tega poglavja, bo organizator ta pravila pravično spremenil, o tem obvestil vse sodelujoče prek spletne strani www.mojBosch.si in po objavi izvedel oz. dokončal nagradno igro na osnovi novih pravil.

Big Bang, d.o.o. ali katerakoli od oseb, ki sodelujejo na strani ali v zvezi z organizatorjem (vključno s podjetjem Bosch) ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

 • morebitno nedelovanje družbenega omrežja Facebook in/ali Instagram.
 • morebitno nedelovanje spletne storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,
 • kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči ali kdorkoli tretji utrpel v zvezi ali zaradi sodelovanja v nagradni igri oziroma pri uporabi (koriščenju) nagrad,
 • nedostavljene pošiljke z nagradami.

Vsak sodelujoči sodeluje v nagradni igri na lastno odgovornost.
Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri sodelujočih nastanejo zaradi ali v zvezi s sodelovanjem v nagradni igri.

Davčne obveznosti:
Posamezni nagrajenec, ki bo prejel nagrado, je skladno z Zakonom o dohodnini davčni zavezanec, bruto vrednost nagrade pa se nagrajencu všteva v davčno osnovo. Organizator bo od nagrad, katerih bruto vrednost presega z zakonom določeno vrednost za plačilo dohodnine, obračunal in plačal akontacijo davka od osebnih prejemkov v skladu z veljavnimi predpisi. Organizator bo izračunal akontacijo dohodnine in davčni odtegljaj odtegnil hkrati z obračunom drugega dohodka v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitne druge davčne obveznosti ali doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo bremenijo nagrajence.

Dokumentacija:
DDokumentacijo v zvezi z nagradno igro (vključno z zapisniki žrebanj in zapisnikom o nagradni igri) hrani organizator, in sicer:

 • dokumentacija v zvezi z organizacijo in izvedbo nagradne igre ter tudi ta pravila se hranijo v prostorih organizatorja tri (3) leta;
 • dokumentacija v zvezi z nagrajenci (obvestila o osebnih podatkih, davčna dokumentacija) se hrani v skladu z veljavnimi davčnimi in računovodskimi predpisi. Po preteku zgoraj navedenih rokov organizator dokumentacijo uniči v skladu s svojimi internimi akti ter veljavno zakonodajo.

Končne določbe:
Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. Spremembe bodo objavljene na www.bigbang.si in na Facebook strani Big Bang Slovenija. Pravila nagradne igre so na vpogled dostopna v pisni obliki pri organizatorju nagradne igre in na Facebook strani Big Bang Slovenija, za dodatne informacije pa lahko zainteresirana oseba tudi piše na marketing@bigbang.si.

Nagradna igra ni organizirana ali sponzorirana, izvedena ali kakorkoli povezana s Facebookom ali Instagramom, slednja tudi ne odgovarjata za nobene zahtevke iz naslova te nagradne igre. Facebook ne Instagram ne sponzorirata in ne upravljata nagradne igre ter je tudi nista posebej odobrila in z njo nista povezana. Morebitne informacije, ki jih sodelujoči posredujejo zaradi sodelovanja v nagradni igri, se posredujejo organizatorju oz. naročniku in ne družbi Facebook ali Instagram.

Vse pravice in obveznosti Organizatorja ter sodelujočih, ki s temi pravili niso izrecno urejena, se presojajo po slovenskem pravu, skladno z dobrimi poslovnimi običaji.

Za vse morebitne spore iz naslova ali v zvezi z nagradno igro, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani. Ta pravila začnejo veljati z dnem 1. 3. 2019. V času trajanja nagradne igre so pravila objavljena na spletni strani www.mojBosch.si.

Ljubljana, 1. 3. 2019

Big Bang d.o.o.